Huurvoorwaarden

Home Huurvoorwaarden
ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR van  JACHTEN
FNMA Charters

 HOOFDSTUK I – DEFINITIES

 ARTIKEL 1

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. de verhuurder: de ondernemer die bedrijfsmatig goederen tegen betaling aan derden ter beschikking stelt;

b. de huurder: hij (natuurlijk persoon) die, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument) tegen betaling (register-)goederen van derden in gebruik heeft;

c. de huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij de verhuurder zich verbindt om de huurder tegen betaling een vaartuig zonder bemanning in gebruik te geven;

HOOFDSTUK II – DE VERPLICHTINGEN VAN DE VERHUURDER

ARTIKEL 2

1.
Bij de aanvang van de huurperiode draagt de verhuurder het vaartuig over aan de huurder. De verhuurder draagt er zorg voor dat het vaartuig in goede staat verkeert, dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is en dat het is voorzien van een voor het overeengekomen vaargebied deugdelijke veiligheidsuitrusting.

2.
De verhuurder is verplicht her vaartuig ten behoeve van de huurder te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal voor de vaart in het tussen verhuurder en huurder overeengekomen vaargebied.


HOOFDSTUK III – DE VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER

ARTIKEL 3

De huurder is verantwoordelijk voor het maximaal toelaatbare/ toegestane aantal personen aan boord. Huurder is gehouden/gebonden aan het aantal personen die van rechtswege maximaal toegelaten c.q toegestaan zijn bij afvaart.

ARTIKEL 4

De huurder is verplicht de inventaris vermeld op de door de verhuurder aan de huurder ter hand te stellen inventarislijst en de bij het vaartuig voor het betreffende vaargebied behorende veiligheidsuitrusting te controleren op aanwezigheid. Indien de zich aan boord bevindende inventaris niet overeenstemt met de inventaris vermeld op de inventarislijst dan wel in geval de veiligheidsuitrusting onvolledig of ondeugdelijk is, dient de huurder hiervan, voor afvaart, de verhuurder in kennis te stellen.

ARTIKEL 5

Voor de afvaart dienen partijen de conditielijst voor akkoord af te tekenen. De verhuurder stelt
een afschrift van de afgetekende conditielijst aan de huurder ter hand.

ARTIKEL 6

De huurder gebruikt het vaartuig als een goed huisvader en goed schipper en overeenkomstig de bestemming. De huurder mag geen veranderingen in het vaartuig aanbrengen. De huurder mag het vaartuig
niet in gebruik afstaan zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder.

ARTIKEL 7

Aan het einde van de huurperiode draagt de huurder het vaartuig over aan de verhuurder op de overeengekomen tijd en plaats en in dezelfde staat als waarin hij het ontvangen heeft.

ARTIKEL 8

De kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig, zoals haven-, brug-, kade-, sluis- en liggelden en kosten voor brandstof, zijn voor rekening van de huurder.

ARTIKEL 9

De huurder heeft voor het laten verrichten van reparaties toestemming nodig van de verhuurder. De verhuurder betaalt de huurder de reparatiekosten terug, na verkregen toestemming van de verhuurder, als gespecificeerde rekeningen terzake worden overlegd. De kosten van het normale onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van de verhuurder.

ARTIKEL 10

1. De huurder moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan de verhuurder mededelen. De huurder moet zich houden aan de aanwijzingen van de verhuurder tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van de verhuurder.

2. Als verhuurder de huurder, mondeling, per telefoon, mail of whats app een vaarverbod geeft i.v.m. bepaalde oorzaken bijvoorbeeld te harde wind wat tot eventuele schade kan leiden en huurder zich niet aan het verbod houdt is allle schade aan het jacht voor zijn rekening en risico.

3. Niet-nakoming van het bepaalde in lid 1 kan voor de huurder leiden tot volledige aansprakelijkheid voor schade en kosten.

HOOFDSTUK IV – DE AANSPRAKELIJKHEID

ARTIKEL 11

 1. De huurder is aansprakelijk voor schade en/of verlies van het vaartuig, voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft. De huurder is niet aansprakelijk indien hij kan aantonen dat de schade en/of het verlies niet door hem of door één van zijn medeopvarenden is veroorzaakt, dan wel niet aan hem en/of de zijnen is toe te rekenen. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade.
 2. De huurder is volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg) schade welke niet is verzekerd
  op grond van de in artikel 1 bedoelde verzekering in geval hij het vaartuig gebruikt in het niet tussen hem en de verhuurder overeengekomen vaargebied.

HOOFDSTUK V – IN VERZUIM ZIJN EN WANPRESTATIE

ARTIKEL 12

Indien de verhuurder zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst niet nakomt, kan de huurder de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden beschouwen.
De verhuurder moet dan onmiddellijk alle reeds betaalde bedragen terugbetalen. De huurder heeft tevens aanspraak op vergoeding van eventuele door hem geleden schade, tenzij de tekortkoming aan de zijde
van de verhuurder laatstgenoemde niet kan worden toegerekend. Het bovenstaande geldt niet als door de verhuurder een voor beide partijen redelijk alternatief wordt geboden.

ARTIKEL 13

 1. Indien het vaartuig later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen, heeft de verhuurder recht op een evenredige vermeerdering van de huursom en op vergoeding van verdere (gevolg-) schade, tenzij de verlate teruggave niet aan de huurder kan worden toegerekend.
 2. Indien het vaartuig door de huurder niet in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen wordt overgedragen, dan wel indien hij niet heeft gehandeld conform artikel 9 van deze voorwaarden, is de verhuurder gerechtigd op kosten van de huurder het vaartuig in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. Dit laatste geldt niet wanneer bedoelde kosten door de verzekering zijn afgedekt.

 ARTIKEL 14

 

 1. Indien de huurder de verschuldigde opeisbare huur niet voldoet, dan wel zijn verplichtingen ingevolge de huurovereenkomst niet nakomt gerekend vanaf de datum dat de verhuurder hem terzake schriftelijk in gebreke heeft gesteld, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. De verhuurder kan dan zonder tussenkomst van de rechter de huurovereenkomst voor ontbonden houden en het vaartuig onmiddellijk tot zich nemen.
 2. Ingeval de huurder met betaling in verzuim is, is de verhuurder gerechtigd een wettelijke rente plus 6% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag aan de huurder in rekening te brengen. Deze rente wordt berekend vanaf de vervaldag, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. Eén en ander onverminderd het bepaalde in artikel 16 lid 10 van deze voorwaarden.
 3. Indien één van de partijen wordt genoodzaakt om rechtsbijstand in te roepen in verband met een geschil dat betrekking heeft op de tussen hen gesloten huurovereenkomst, is de in verzuim zijnde partij dan wel de in het ongelijk gestelde partij (tevens) de aan de rechtsbijstand verbonden kosten verschuldigd. Eén en ander onverminderd het bepaalde in artikel 16 lid 10 van deze voorwaarden.

HOOFDSTUK VI – ANNULERING EN RECLAME

ARTIKEL 15

 1. Annuleren van het huurcontract is mogelijk bij overlijden, een ernstige ziekte,of een ernstig ongevalletsel van de huurder en of de 1e graads familie van de huurder.
  In geval van annuleren van de huurder is een officiele schriftelijke verklaring van een arts en/of specialist te overleggen.
  Indien de huurder de huurovereenkomst wil annuleren, moet hij de verhuurder zo spoedig mogelijk hiervan schriftelijk in kennis stellen. In geval van annulering is de huurder aan de verhuurder een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd te hoogte van:

– 50% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot drie maanden vóór de aanvang van de huurperiode;
– 75% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot één maand vóór de aanvang van de huurperiode;
– 100% van de overeengekomen huursom in geval van annulering  binnen één maand vóór de aanvang van de huurperiode dan wel op de ingangsdatum van de huurperiode.
Alle voornoemde schadeloosstellingbedragen is met een minimum van € 350,00.

Huurder begrijpt dat verhuurder het vaartuig verhuurt zonder gebonden te zijn, in de ruimste zin des woords, aan de door verhuurder op de website genoemde maximale bezetting op het desbetreffende vaartuig. Dat betekent concreet dat huurder het vaartuig huurt, ongeacht hoeveel personen (tot aan het maximaal door de verhuurder vermelde aantal personen) huurder meeneemt of mee wenst te nemen.

ARTIKEL 16

Klachten over de uitvoering van de huurovereenkomst dienen, bij voorkeur schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd nadat de huurder de klacht heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, ter kennis te worden gebracht van de verhuurder. De gevolgen van niet tijdige reclame komen voor rekening van de huurder.

HOOFDSTUK VII – GESCHILLEN

ARTIKEL 17

Op alle geschillen met betrekking tot de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen die mochten voortvloeien uit de tussen hen gesloten Overeenkomst zullen worden voorgelegd – voor zover mogelijk – aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.

HOOFDSTUK VIII – AFWIJKINGEN EN WIJZIGINGEN VAN DE VOORWAARDEN

ARTIKEL 18

Individuele afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen, van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd.

ARTIKEL 19

Deze voorwaarden kunnen zijn vertaald vanuit de Nederlandse taal in een vreemde taal. In geval van mogelijke verschillen in de teksten, die het gevolg van deze vertaling zijn, prevaleert de Nederlandse tekst.

 

 

 

 

Versie 2016.003